SOCIALNI PROGRAMI

 

Na podlagi programov, Zveze delovnih invalidov Slovenije se v društvu izvaja osem posebnih socialnih programov, ki jih Zveza tudi sofinancira.

 

1. PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH TER PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI

Društvo skrbi, da se invalida obravnava na domu, se naveže pogovor o težavah, ki ga bremenijo. Oblika programa so tudi srečanja, katerih poglavitni cilj je preko druženja vzpostaviti socialne stike, doživljati kulturno-umetniške stvaritve in psihično sproščanje.

2. ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA

Želimo doseči čim večjo neodvisnost in samostojnost invalidov, ki bi se vključevali v življenje skupnosti, uveljavljali skupne interese, se družili s sebi enakimi, z namenom uveljavljanja skupnih ciljev, oblikovali in ohranjali socialne mreže v okolju, kjer živijo in delajo. Vsebina programa se nanaša predvsem na strokovno in laično nudenje pomoči invalidom s področja zakonodaje.

3. INFORMATIVNA DEJAVNOST

Informiranje pokriva široko polje dejavnosti in zajema cilje in metodologije, teme, ki so pomembne za vsakodnevno življenje invalidov ,  družbene zdravstvene vidike telesnih okvar, prizadetosti in oviranosti. Informativna dejavnost obsega: oblikovanje in izdajo društvenih informacij, pripravljanje internetne strani društva invalidov, predstavitev dejavnosti društva na javno organiziranih prireditvah v okviru lokalne skupnosti, izdajo društvenega glasila/biltena.

4. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO

Nameni in cilji programa so, da uporabniki sprejmejo svojo invalidnost in pridobijo tiste spretnosti, ki jih potrebujejo za premagovanje ovir, dosežejo najvišjo možno raven osebnega razvoja, pridobijo veščine za socialno vključevanje in socialne veščine ter se pripravijo za neosdvisno življenje. Pomembno je delo s posameznikom za premik v pozitivno smer pri sprejemanju invalidnosti, oblikovanju usklajene osebnosti skozi podporo, izobraževanje in usposabljanje s ciljem, da naredimo invalida močnejšega. Ker je poudarek na mesebojnem sodelovanju in ne na tekmovalnosti, je ozračje v skupini sproščeno.

5. PROGRAM ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI

Program obsega elemente rehabilitacijskega programa in pomoči delovnim invalidom, osebam s telesno okvaro in invalidom po ZZRZI, po težkih operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti. Program obsega eno ali večdnevne aktivnosti s ciljem ohranjanja telesne in psihične kondicije. Tako društvo skrbi za kopalne izlete, omogoča pa tudi počitnice v zdraviliščih  in na morju, in sicer po razporedu krovne organizacije.

6. REKREACIJA IN ŠPORT

Leta 2010 je stopil nov zakon o invalidih. Ta določa , da lahko tekmujejo samo invalidi z odločbo invalidske komisije z določeno invalidnostjo, zato se je število športnikov invalidov od tedaj drastično zmanjšalo. Po starem pravilniku je veljal izvid konzilija oziroma lečečega zdravnika, ti pa že upokojenih invalidov ne napotijo na invalidsko komisijo na novo oceno v okviru ZDIS-a. Tako se nemalokrat pripeti, da klub vidni invalidnosti marsikdo ne more tekmovati na športnih tekmovanjih. Na območna in državna prvenstva se vse člane prijavlja izklučno elektronsko. Na Zvezi za šport invalidov Slovenije - POK imamo seznam ocenjenih invalidov in ob elektronski prijavi se na seznamu pokažejo le-ti, nove člane športnike pa je treba prijaviti z matično številko, ta pa je razvidna na odločbi invalidske komisije. Ker se skozi leta staramo in čas neutrudno zahteva svoj davek, se v vseh športnih panogah populacija aktivnih športnikov manjša. Zadnja leta je žal pristopilo zelo malo novih članov v katerokoli športno panogo.

7. DNEVNI CENTRI, KLUBI

S programom skupin ,ki se ukvarjajo z ljubiteljskimi dejavnostmi, spodbujamo interes invalidov za ustvarjalnost. Tako v društvu redno potekajo delavnice ročnih del, kjer udeleženke ohranjajo psihofizično kondicijo in razvijajo ročno spretnost. S svojimi deli so gostovale na marssikateri razstavi ročnih del in pridobile več priznanj.

8. KULTURNA DEJAVNOST

Spodbujamo interes invalidov za doseganje ciljev na področju kulturne dejavnosti. Izvajamo tiste aktivnosti, ki so pomembne za kvaliteto živjenja invalida. Najpomembnejši je socialni stik z ljudmi, vključevanje v družbo skozi doživljanje kulturno-umetniških stvaritev, ogled gledaliških predstav, koncertov in ostalih prireditev.