Socialni programi:

 

Na podlagi programov, Zveze delovnih invalidov Slovenije se v društvu izvaja pet posebnih socialnih programov, ki jih Zveza tudi sofinancira.

 

Skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov.

Obiski in srečanja težkih invalidov, to so invalidi, ki so večinoma na vozičkih ali priklenjeni na posteljo. Za te invalide organiziramo vsakoletno srečanje v naravnem okolju, tu jih seznanimo z delom v društvu, pogovorimo se o nadaljnjem delu. Veliko jim pomenijo medsebojni pogovori. Za vse, ki se počutijo sposobni za malo športne aktivnosti pa se poizkusijo v streljanju z zračno puško, metanju pikada in namiznem kegljanju. Tisti, ki pa se ne morejo udeležiti teh srečanj pa jih poverjeniki ali člani društva obiščejo na njihovih domovih ali domovih za ostarele. Vsako leto pa jih k Novemu letu obiščemo in obdarimo.


Prva osebna socialna pomoč ter informiranje.

Skozi ta program omogočamo invalidom premagovati ovire tako jim nudimo podporo za doseganje njihovih ciljev. Pomagamo jim pri izpolnjevanju raznih obrazcev, informiramo jih preko naših oglasnih omaric kakor tudi preko radia in lokalnega časopisa.

 

Pomoč invalidom za ohranjevanje zdravja.

Tako dajemo v »Programu za ohranjevanje zdravja« vsem invalidom  možnost desetdnevnega bivanja v objektih ZDIS-a, glede na dodeljene termine, ki jih Zveza dodeli na podlagi števila Članov, je pa teh terminov vedno premalo Tako se invalidom omogoča hitrejše okrevanje in sprostitev od vsakdanjih tegob.

Za koriščenje in dodeljevanja teh desetdnevnih bivanj pa je izdelan društveni pravilnik.

 

Šport – rekreacija – pohodništvo:

Ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti skozi šport in rekreacijo pa je najboljše zdravilo za vsakega invalida, kateremu zdravje dovoljuje, da se lahko udeleži tega programa. V okviru Zveze delovnih invalidov Slovenije se izvaja osem športnih panog, v veh pa sodeluje tudi naše društvo. Za Zvezo se tekmuje na področnih tekmovanjih, z doseženimi prvimi in drugimi mesti pa se uvrščamo tudi na državna tekmovanja. Z osvojitvami od prvega do tretjega mesta pa nam krasijo društvene prostore pokali.  Tu je vključenih največje število invalidov, z njihovo aktivnostjo pa dosegajo v nekaterih panogah zelo dobre rezultate.

Vsekakor pa je balinanje in pikado najbolj masovno zastopano, tudi tu se lahko pohvalimo z zelo dobrimi rezultati. Sledi šah, strelstvo, namizni tenis, kegljanje in ribolov. V šahu se tekmuje posamezno in ekipno, lahko rečemo, da šahisti dosegajo skoraj vedno prva tri mesta

Pred leti je bilo tudi tekmovanje v avtorelyu, to tekmovanje je bilo zelo priljubljeno, ker je bilo ekipno, saj so v njem sodelovali člani invalidi, ki so tekmovali v spretnostni vožnji-pikadu-streljanju in ruskem kegljanju. Takrat smo bili zelo veseli na dosežena prva in druga mesta.

Pohodništvo je v društvu že tradicionalno. Tako imamo vsako leto več samostojnih pohodov kakor tudi organiziranih. Tradicionalno se udeležujemo vsako leto pohoda na Tisje, Čaven, Arihovo peč in pohoda » Po poteh ranjencev«, kakor tudi več drugih pohodov.

Integracija invalidov v kulturno in družabno življenje.

Vsa leta organiziramo več enodnevnih izletov, sem sodijo tudi ogledi raznih kulturnih zanimivosti, srečanja z drugimi društvi in pikniki. Tradicionalno praznujemo z enodnevnim izletom »Dan žena«, vsako leto se družimo ob martinovanju kakor tudi silvestrovanju.


Za zaključek:

Pot, ki smo jo prehodili v 40. letih je bila težka a vendar polna raznih dogodkov in spoznanj.

Žal je tako, da je invalidnost naš spremljevalec, tako novi invalidi, ki nastajajo se vključujejo v delo društva in nadaljujejo pot, ki je zastavljena.

Zato pa ne smemo pozabiti naših članov, ki jih danes ni več med nami, a so pustili vidno delo v društvu. V življenju je že tako, da se temu ni mogoče izogniti.

Za njihovo delo in prizadevnost se jim iskreno zahvaljujemo.

 

                                                                                                  Marjan Dobravec